Одржавање информационог сиситема

Наслов:
Одржавање информационог сиситема
Интерни број набавке:
20
Година:
2019
Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета:
Услуге
Број партија (уколико се се предмет набавке обликује у више партија):
2
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације:
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Место, време и начин отварања понуда:
Рок за доношење одлуке:
Лице за контакт:
cms.forms.position:
7

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS