Медицинска опрема

Наслов:
Медицинска опрема
Интерни број набавке:
50
Година:
2019
Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак
Врста предмета:
Добра
Број партија (уколико се се предмет набавке обликује у више партија):
Набавка је обликована у 7 партија
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације:
са Портала јаних набавки
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је до 28.06.2019 год.до 10 сати без обзира на начин доставе
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда је 28.06.2019 год. у 10:40 сати
Рок за доношење одлуке:
25 дана од дана отварања
Лице за контакт:
gordana.trifunovic@zop.rs
cms.forms.position:
8

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS