Sredstva i pribor za higijenu

Наслов:
Sredstva i pribor za higijenu
Интерни број набавке:
25
Година:
2019
Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета:
Добра
Број партија (уколико се се предмет набавке обликује у више партија):
набавка је обликована у 3 партије
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације:
Портал јавних набавки
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
03.10.2019 год. до 10:00 сати
Место, време и начин отварања понуда:
03.10.2019 год. у 10:30 сати
Рок за доношење одлуке:
10 дана
Лице за контакт:
cms.forms.position:
9

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS