Угаљ за грејну сезону 2018/19 год(поновљен поступак)

Наслов:
Угаљ за грејну сезону 2018/19 год(поновљен поступак)
Интерни број набавке:
3
Година:
2018
Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета:
Добра
Број партија (уколико се се предмет набавке обликује у више партија):
Набавка није обликован по партијама
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације:
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Место, време и начин отварања понуда:
Рок за доношење одлуке:
Лице за контакт:
cms.forms.position:
2

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS