Делови и материјал за израду ортопедских помагала

Наслов:
Делови и материјал за израду ортопедских помагала
Интерни број набавке:
6
Година:
2018
Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак
Врста предмета:
Добра
Број партија (уколико се се предмет набавке обликује у више партија):
Набавка је обликована у 3 партије
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда: 0612.2018 год. до 10:00 сати
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда :06.12.2018 год. у 10:30 сати
Рок за доношење одлуке:
25 дана од отварања понуда
Лице за контакт:
gordana.trifunovic@zop.rs
cms.forms.position:
4

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS