српски језик english language
Претрага сајта

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Служба за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове

За обављање немедицинских послова организује се обављање послова у организационим деловима у оквиру Службе.

У ОДСЕКУ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ, ОПШТЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ ПОСЛОВЕ обављају се  правни и кадровски послови, послови статистике и евиденције, послови заштите на раду и противпожарне заштите, послови пријема, завођења и експедиције службене документације, дактилографски послови, послови секретарице директора, послови успостављања телефонског саобраћаја, послови архиве, послови информатике и програмирања, као и помоћни административни послови. За организацију рада и руковођење одсеком, одговоран је помоћник директора за немедицинске послове. Запослени у одсеку за свој рад  одговорни су  и помоћнику директора за немедицинске послове.

У ОДСЕКУ РАЧУНОВОДСТВА обављају се послови књиговодства, послови обрачуна зарада, послови ликвидатуре, платног промета и фактурисања,  благајнички послови, послови набавке, послови складиштења и издавања сировина и материјала, као и послови који произилазе из економско финансијског пословања Специјалне болнице. За организацију рада и руковођење одсеком, одговоран је шеф одсека.  Запослени у одсеку за свој рад одговорни су шефу одсека и помоћнику директора за немедицинске послове.

У ОДСЕКУ ИСХРАНЕ обављају се послови обраде и припреме животних намирница, ради спремања дневних оброка за пацијенте који се налазе на стационарном лечењу и рахбилитацији у Специјалној болници, као и послови спремања рецептура за дневне оброке (послови дијететичара), послови издавања и сервирања дневних оброка и послови складиштења и издавања животних намирница потребних за припремање дневних оброка. За организацију рада и руковођење одсеком, одговоран је шеф одсека. Запослени у одељењу за свој рад одговорни су шефу одсека и главном техничару Специјалне болнице. Шеф одсека за свој рад одговоран је главном техничару Специјалне болнице и помоћнику директора за немедицинске послове.

У ОДСЕКУ ЗА САНИТАРНЕ ПОСЛОВЕ обављају се послови спровођења санитарне заштите (дезинфекције, дезинсекције и дератизације) у свим просторијама Специјалне болнице, послови одржавања хигијене у управној згради и служби протетике и ортотике и  послови вешераја. За организацију рада и руковођење одсеком, одговоран је шеф одсека. Запослени у одсеку за санитарне послове за свој рад одговорни су шефу одсека и помоћнику директора за немедицинске послове.

У ОДСЕКУ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ обављају се послови одржавања и сервисирања машина и инсталација и болничке опреме, послови везани за рад котларнице, као и послови возача - санитетског превоза пацијената Специјалне болнице. За организацију рада и непосредно руковођење одсеком, одговоран је помоћник директора за немедицинске послове. Запослени у техничкој служби за свој рад  одговорни су главном техничару Специјалне болнице и помоћнику директора за немедицинске послове.

Новости

Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS

   

Copyright Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд.
Сва права задржана.

Powered by BeoNET