српски језик english language
Претрага сајта

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Јавне набавке

04.09.2017.
Предмет набавке бр.1.1.2./17 су добра – делови и материјал за израду ортопедских помагала

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ,
Београд, Бул. Војводе Путника 7

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ОРТОПЕДСКИХ ПОМАГАЛА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр 1.1.2/17

ВРСТА ПОСТУПКА:
Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама (Сл гласник РС 124/12,14/15 и 68/15),) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
Предмет набавке бр.1.1.2./17 су добра – делови и материјал за израду ортопедских помагала
Ознака из општег речника набавке: 33183000 - ортопедска помагала

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА :
04.10.2017. год. до 10:00 сати, без обзира на начин доставе.

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:
04.10.2017. год. у 10:30 сати.

КОНТАКТ:
Гордана Трифуновић:
тел: 011/304 19 12
факс: 011/265 10 44
Е-Mail: gordana.trifunovic@zop.rs

Конкурсна документација (PDF документ, 1,35 Мb)
Одлука о додели уговора (PDF формулар, 750 Kb)
Захтев за заштиту права (PDF формулар, 1250 Kb)

Новости
09.11.2017.
31.10.2017.

Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS

   

Copyright Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд.
Сва права задржана.

Powered by BeoNET