Служба стационара

Служба стационара

Специфичности здравствене неге код ампутације екстремитета

Стационар болнице се састоји од три медицинска одељења са фондом од 180 постеља за спровођење болничке рехабилитације. На сваком одељењу Начелник медицинсог одељења и Одељењска медицинска сестра су одговорни организатори активности које изводе лекари на одељењу и медицинске сестре.

У оквиру сваког одељења се од стране специјалисте физикалне медицине и рехабилитације обављају функционални прегледи у циљу дијагностике функционалног стања при пријему у току третмана и као завршна евалуација. Од стране медицинских сестара се обавља здравствена нега, апликовање медикаментне терапије и обука у свакодневним активностима сваке особе са функционалним дефицитом који умањује способност кретања и самосталног функционисања. Спроводи се превијање свих врста рана после завршеног акутног и хроничног хирушког лечења као што су ране на ампутационом патрљку, валидном доњем екстремитету, после ортопедских операција и декубиталне ране. Под надзором нутриционисте, за сваког клијента се дефинише индивидуални режим исхране, адекватан захтевима основног метаболичког проблема и адекватном утрошку калорија. Спроводи се превенција компликација као последица инактивности, и у етапи препротетичке припреме примена еластичне компресивне бандаже на ампутационом патрљку, као и едукације у свим самосталним активностима. У току етапе протетисања клијенти се едукују правилној хигијени коже, исхране и поступака за одржавање помагала у току свих дневних активности.

Рад медицинске сестре/техничара у рехабилитационом тиму представља сложен скуп стручних и организационих садржаја, који захтевају одговарајућу медицинску оспособљеност у односу на знања, стручне ставове и вештине:

 • спровођење општих и специфичних поступака неге
 • едукација пацијената и породице у процесу рехабилитације
 • индивидуални рад на едукацији пацијената за активности дневног живота (облачење, свлачење, одржавање личне хигијене, трансфери, неговање ампутационог патрљка и одржавање помагала)
 • кориговање насталих деформитета и спречавање појаве нових- координација између чланова рехабилитационог тима
 • формирање тј. припрема ампутационог патрљка за протетисање
 • помоћ при ходу са штакама
 • давање подршке и мотивације
 • едукација о хигијенско дијететском режиму (одржавање адекватне телесне масе)

Приликом планирања здравствене неге медицинска сестра треба да познаје стратешке принципе, методе и облике рада у сестринској пракси, који ће јој служити као водич за избор сестринских интервенција прилагођених пацијенту и његовом стању. При том избору треба водити рачуна о околностима у којима ће се одабране активности реализовати (кадрови, опрема, време, финансијске могућности). Кроз све облике рада са пацијентом она увек има у виду његову припрему и оспособљавање за самонегу, као и прихватање помоћи од стране другог лица у мери у којој је то потребно.

План здравствене неге пацијента са ампутацијом екстремитета обухвата

Идентификацију актуелних и потенцијалних проблема

Функционална зависност у активностима дневног живота и присуство високо ризичних фактора за настанак компликација инактивитета.

Формулисање потребе за негом и колаборативних проблема

Постављање циљева неге

Превенција секундарних компликација и функционална независност у највећем могућем степену.

Планирање програма неге

Самосталне и међузависне сестринске интервенције и активности болесника које иду у прилог остварења циља неге.

Фаза реализације неге

Фаза евалуације

Вредновање постигнутих резултата рада у здравственој нези односи се на континуирано процењивање напретка пацијента у односу на постављењ циљеве, а заснива се на уредној документацији. То је истраживачка фаза процеса здравствене неге, а на основу добијених резултата долази се до нових сазнања која се користе у сталном усавршавању праксе и подизању квалитета рада.

Медицинска сестра, као стални члан здравственог и рехабилитационог тима, кроз самосталне или међузависне интервенције у програму рехабилитације значајно доприноси повећању степена функционалне независности болесника са ампутацијом екстремитета за активности дневног живота. Не треба заборавити да су медициснке сестре, због напорног рада и дуготрајног боравка у болничкој средини, изложене бројним штетним утицајима - физичким, психичким (посебно емоционалним) и социјалним напорима, а у неким срединама и утицају биолошких (микроорганизми), хемијских и других загађивача, који могу довести до професионалних оштећења и смањења радне способности.

Погледајте још

 • Служба протетике и ортотике

  Сазнајте више

  Служба протетике и ортотике

 • Служба за психосоцијалну рехабилитацију

  Сазнајте више

  Служба за психосоцијалну рехабилитацију

 • Стоматолошка служба

  Сазнајте више

  Стоматолошка служба

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS