Службе

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику обавља специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену делатност у области протетичко – ортотичке рехабилитације и физикалне медицине, лабораторијску и другу дијагностику, као и израду протеза и ортоза. Унутрашња организација установе регулисана је Правилником о унутрашњој организацији који је донет 14.11.2008. године.

Службе су основне, најшире организационе јединице, организоване за извршење функционално повезаних послова. Службе су организоване у одељења, одсеке и кабинете као уже организационе делове, који представљају заокружену медицинску, техничку – технолошку и административну радну целину. Међутим, постоје и функционално повезане групе послова, где су запослени због веће ефикасности распоређени по одељењима у стационару, на пример група послова за пружање стоматолошких услуга. Њих ћемо, ради лакшег разумевања, такође звати службама, иако оне према правилнику то нису.

 • Одељење пријемне амбуланте

  Сазнајте више

  Одељење пријемне амбуланте

 • Служба функционалне дијагностике и терапије

  Сазнајте више

  Служба функционалне дијагностике и терапије

 • Служба стационара

  Сазнајте више

  Служба стационара

 • Служба протетике и ортотике

  Сазнајте више

  Служба протетике и ортотике

 • Служба за психосоцијалну рехабилитацију

  Сазнајте више

  Служба за психосоцијалну рехабилитацију

 • Кабинет за научноистраживачки рад

  Сазнајте више

  Кабинет за научноистраживачки рад

 • Стоматолошка служба

  Сазнајте више

  Стоматолошка служба

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS