О нама

Организација специјалне болнице за рехабилитацију и ортопедску протетику

Opis slike

Организација специјалне болнице за рехабилитацију и ортопедску протетику

Организација болнице
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику обавља специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену делатност у области протетичко – ортотичке рехабилитације и физикалне медицине, лабораторијску и другу дијагностику, као и фармацеутску делатност преко болничке апотеке, као и израду протеза и ортоза. Службе су основне, најшире организационе јединице, организоване за извршење одређених послова, а у циљу квалитетног и ефикасног обављања послова, у којој су груписани функционални повезани послови. Службе су организоване у одељења, одсеке и кабинете као уже организационе делове, који представљају заокружену медицинску, техничку – технолошку и административну радну целину.


В.Д. директор болнице
Доц. др Игор Симанић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, субспецијалиста баромедицине


Помоћник директора за медицинске послове
Др Игор Поповић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, помоћник директора за медицинске послове

Помоћник директора за медицинске послове обавља послове организовања, руковођења и координирања службама које обављају медицинске послове, а за свој рад одговаран је директору Специјалне болнице. За организацију рада и руковођење, начелници служби и одељења, шефови служби, одсека и кабинета у службама које обављају медицинске послове, одговорни су помоћнику директора за медицинске послове и директору Специјалне болнице. Главни техничар Специјалне болнице, за свој рад одговоран је помоћнику директора за медицинске послове и директору Специјалне болнице.

 

Главна сестра - техничар болнице
Смиљана Грујичић
висока струковна медицинска сестра специјалиста за јавно здравље, главна сестра Болнице

СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ

Др Борка Гавриловић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, шеф Одсека пријемне амбуланте
У ОДСЕКУ ПРИЈЕМНЕ АМБУЛАНТЕ обављају се послови пријема и прегледа пацијената (тимска евалуација, индикација за започињање протетичке или ортотичке рехабилитације, прескрипција типа протезе - ортозе, тимска евалуација психосоцијалног статуса) и адмнистративни послови (вођење протокола пријема и прегледа, књиге чекања, отварање историја болести, наплата: партиципација, прегледа учешћа за помагала и терапеутских третмана екстерним пацијентима). За организацију рада и руковођење одсеком одговоран је шеф одсека. Запослени у одсеку за свој рад одговорни су шефу одсека и помоћнику директора за медицинске послове.

Прим. мр сци. Владимир Ристић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Одељења функционалне дијагностике и терапије
У ОДЕЉЕЊУ ФУНКЦИОНАЛНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИЈЕ обављају се послови дијагностичких здравствених услуга и терапијских процедура (кинезитерапија, физикална, електро и радна терапија). За организацију рада и руковођење одељењем одговоран је начелник одељења. Послове терапијских процедура организује и за њихово спровођење одговоран је главни терапеут. Запослени у служби за свој рад одговорни су главном терапеуту и начелнику одељења. Главни терапеут за свој рад одговоран је начелнику одељења и помоћнику директора за медицинске послове.

СЛУЖБА СТАЦИОНАРА
Др Драгана Буловић

специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник А одељења

Др Жељка Ћузулан - Кулиновић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Б одељења

Др Божидар Грујичић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Ц одељења

Др сци. мед. Соња Ралевић
специјалиста интерне медицине и кардиологије, шеф Кабинета за научноистраживачки рад

У КАБИНЕТУ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД обављају се послови научноистраживачког рада и развоја, послови едукације за област медицинске рехабилитације и послови на научноистраживачким пројектима, као и преводилачки послови. За организацију рада и руковођење кабинетом, одговоран је шеф кабинета. Запослени у кабинету за свој рад одговорни су шефу кабинета и помоћнику директора за медицинске послове.

Заједничке медицинске делатности

У КАБИНЕТУ АПОТЕКЕ, ЛАБОРАТОРИЈЕ И РЕНТГЕНА обављају се послови чувања и издавања лекова ради обезбеђења и спровођења медикаментозне терапије пацијентима који се налазе на стационарном лечењу и рехабилитацији, као и послови лабораторијских, биохемијских и МБ анализа и налаза за пацијенте који се налазе на амбулантном и стационарном лечењу и рехабилитацији, као и послови рентген снимања.

За организацију рада и непосредно руковођење одсеком одговоран је помоћник директора за медицинске послове. Запослени у одсеку за свој рад одговорни су помоћнику директора за медицинске послове.

Др Бранислав Марковић
специјалиста ортопедије са трауматологијом, начелник Службе протетике и ортотике
У СЛУЖБИ ПРОТЕТИКЕ И ОРТОТИКЕ обављају се послови израде, апликације, контроле и сервисирања протетичко-ортотичких помагала. За организацију рада и руковођење службом, одговоран је начелник службе. Послове у служби организује и за њихово спровођење одговоран је шеф апликације. Запослени у служби за свој рад одговорни су шефу апликације и начелнику службе. Шеф апликације за свој рад, одговран је начелнику службе и помоћнику директора за медицинске послове.

Помоћник директора за немедицинске послове
Петар Мишчевић

дипломирани правник

Помоћник директора за немедицинске послове обавља послове организовања, руковођења и координирања службом која обавља немедицинске послове, односно одсецима у оквиру те службе, а за свој рад одговаран је директору Специјалне болнице. За организацију рада и руковођење, шефови одсека за немедицинске послове одговорни су помоћнику директора за немедицинске послове и директору Специјалне болнице.

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ
За обављање немедицинских послова организује се обављање послова у организационим деловима у оквиру Службе.

У ОДСЕКУ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ, ОПШТЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ ПОСЛОВЕ обављају се правни и кадровски послови, послови статистике и евиденције, послови заштите на раду и противпожарне заштите, послови пријема, завођења и експедиције службене документације, дактилографски послови, послови секретарице директора, послови успостављања телефонског саобраћаја, послови архиве, послови информатике и програмирања, као и помоћни административни послови. За организацију рада и руковођење одсеком, одговоран је помоћник директора за немедицинске послове. Запослени у одсеку за свој рад одговорни су и помоћнику директора за немедицинске послове.
У ОДСЕКУ РАЧУНОВОДСТВА обављају се послови књиговодства, послови обрачуна зарада, послови ликвидатуре, платног промета и фактурисања, благајнички послови, послови набавке, послови складиштења и издавања сировина и материјала, као и послови који произилазе из економско финансијског пословања Специјалне болнице. За организацију рада и руковођење одсеком, одговоран је шеф одсека. Запослени у одсеку за свој рад одговорни су шефу одсека и помоћнику директора за немедицинске послове.
У ОДСЕКУ ИСХРАНЕ обављају се послови обраде и припреме животних намирница, ради спремања дневних оброка за пацијенте који се налазе на стационарном лечењу и рахбилитацији у Специјалној болници, као и послови спремања рецептура за дневне оброке (послови дијететичара), послови издавања и сервирања дневних оброка и послови складиштења и издавања животних намирница потребних за припремање дневних оброка. За организацију рада и руковођење одсеком, одговоран је шеф одсека. Запослени у одељењу за свој рад одговорни су шефу одсека и главном техничару Специјалне болнице. Шеф одсека за свој рад одговоран је главном техничару Специјалне болнице и помоћнику директора за немедицинске послове.
У ОДСЕКУ ЗА САНИТАРНЕ ПОСЛОВЕ обављају се послови спровођења санитарне заштите (дезинфекције, дезинсекције и дератизације) у свим просторијама Специјалне болнице, послови одржавања хигијене у управној згради и служби протетике и ортотике и послови вешераја. За организацију рада и руковођење одсеком, одговоран је шеф одсека. Запослени у одсеку за санитарне послове за свој рад одговорни су шефу одсека и помоћнику директора за немедицинске послове.
У ОДСЕКУ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ обављају се послови одржавања и сервисирања машина и инсталација и болничке опреме, послови везани за рад котларнице, као и послови возача - санитетског превоза пацијената Специјалне болнице. За организацију рада и непосредно руковођење одсеком, одговоран је помоћник директора за немедицинске послове. Запослени у техничкој служби за свој рад одговорни су главном техничару Специјалне болнице и помоћнику директора за немедицинске послове.

 

Галерија

Инфо центар Специјалне болнице за рехабилитацију

...

08.

04.

Потписивање уговора о донацији средстава за набавк...

Plus Icon
...

10.

06.

Осамнаести светски конгрес Међународног удружења I...

Plus Icon
...

29.

04.

Двадесет четврти европски конгрес Европског удруже...

Plus Icon

Партнери и спољни линкови